Powered by Vagaro Salon SoftwareSpa Software & Fitness Software

Body and Facial Waxing in
Silver Spring, MD

Lip Waxing -10
Chin Waxing – 10
Cheeks Waxing – 15
Nose Waxing – 12
Side Burns Waxing – 15
Neck Waxing – 15
Full Face Waxing – 50
Underarm Waxing – 18
Half Arm Waxing – 40
Full Arm Waxing – 55
Bikini Line Waxing – 25
Bikini Full Waxing – 40
Brazilian Waxing – 50
Butt Strip Waxing – 10
Stomach Strip Waxing – 5
Full Stomach Waxing – 30
Half Leg Waxing – 35
Full Leg Waxing – 70
Full Body Waxing – 250